Predmet C-295/12 P: Presuda Suda (peto vijeće) od 10. srpnja 2014. – Telefónica SA, Telefónica de España SAU protiv Europske komisije, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association (Članak 102. UFEU-a — Zlouporaba vladajućeg položaja — Španjolska tržišta širokopojasnog interneta — Snižavanje marži — Članak 263. UFEU-a — Kontrola zakonitosti — Članak 261. UFEU-a — Neograničena nadležnost — Članak 47. Povelje — Načelo djelotvorne sudske zaštite — Nadzor pune jurisdikcije — Iznos novčane kazne — Načelo proporcionalnosti — Načelo zabrane diskriminacije)