Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9931 — Stirling Square Capital Partners/TA Associates/DOCU Nordic Group) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 314/01