ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 3603/98 του Luciano VECCHI προς την Επ τροπή. Συγχρηματοδότηση προγραμμάτων ευρωπαiκών ΜΚΟ στη Ν. Αφρική