KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2205/94, annettu 9 päivänä syyskuuta 1994, tietyissä jäsenvaltioissa markkinointivuonna 1994/1995 interventioon tarjottavien viljojen enimmäiskosteuspitoisuuden vahvistamisesta