Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1866/93 της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 1993 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη