Απόφαση (ΕΕ) 2018/1222 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «End the Cage Age» [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 5829]