RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Irland Rapport upprättad i enlighet med artikel 126.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt