94/284/ΕΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 1994 για το νομικό καθεστώς του Ecu και των συμβάσεων των εκφρασμένων σε Ecu ενόψει της θέσπισης του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος