P9_TA(2019)0034 Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2014 — 2020 г.) ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1309/2013 относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 — 2020 г.) (COM(2019)0397 — C9-0109/2019 — 2019/0180(COD)) P9_TC1-COD(2019)0180 Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 22 октомври 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1309/2013 относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 — 2020 г.)