Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9170 — EPIC SNCF Mobilités/Ceetrus/JV) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП.)