Допълнение към документа Публикуване на списъка на стандартните изменения на продуктовите спецификации за вина със ЗНП и ЗГУ 2021/C 143/08