KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3206/91, annettu 31 päivänä lokakuuta 1991, maa- ja metsätaloustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen edellytysten parantamiseen tähtääviä investointeja edistäviin toimenpideohjelmiin Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) ohjausosastosta myönnettyä tukea koskevista sitoumus-, ennakkomaksu- ja saldonmaksupyynnöistä