Udkast til forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare Udkast forelagt i medfør af Euratomtraktatens artikel 31 med henblik på udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg