Υπόθεση C-407/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Raad van State (Βέλγιο) στις 24 Μαΐου 2019 — Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp NV κατά Belgische Staat