Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie pt. „Wzmacnianie pozycji trenerów dzięki zwiększaniu możliwości nabywania umiejętności i kompetencji” 2020/C 196/01