Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 56/1999 της 30ής Απριλίου 1999 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΙΙΙ (Μεταφορές) της συμφωνίας για τον ΕΟ