Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1400 на Комисията от 5 октомври 2020 година за разрешаване на употребата на етилов естер на бета-апо-8’-каротеновата киселина като фуражна добавка при пилета, отглеждани за угояване, кокошки носачки и домашни птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за носачки и за угояване (текст от значение за ЕИП)