Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/1502 της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2017, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προς τον σκοπό της προσαρμογής τους στην αλλαγή κανονιστικής διαδικασίας δοκιμής για τη μέτρηση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )$