Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 576/83 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 1983 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3322/82 περί δεύτερης τροποποίησης του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2192/82 περί των λεπτομερειών εφαρμογής των ειδικών μέτρων για τα πίσα, τα κουκιά και τα φούλια