Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kalapüügi elektroonilise registreerimise ja aruandluse ning kaugseirevahendite kohta (KOM(2004)0724 - C6-0187/2004 - 2004/0252(CNS))