Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1634 της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου 2020 για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά σακχάρων που λαμβάνονται από πολτό κακάο (Theobroma cacao L.) ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)