Statligt stöd – Italien – Statligt stöd nr SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN) & SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN) – Sänkta skatter och avgifter vid naturkatastrofer och sänkta skatter och avgifter till följd av jordbävningen i Abruzzerna år 2009 (alla sektorer utom jordbruk) – Uppmaning enligt artikel 108.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att inkomma med synpunkter Text av betydelse för EES