Registracijos panaikinimo paraiškos paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalį kartu su Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 664/2014, kuriuo papildomas Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012, 7 straipsnio 1 dalimi