Põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitset käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõike 2 ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 664/2014 (millega täiendatakse määrust (EL) nr 1151/2012) artikli 7 lõike 1 kohase tühistamistaotluse avaldamine