Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2006 , Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi euron käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta ja ehdotuksesta neuvoston asetukseksi euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista annetun asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta (CON/2006/36)