Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/2183 z dnia 21 grudnia 2020 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do zgłaszania zakażenia SARS-CoV-2 u norek i innych zwierząt z rodziny Mustelidae oraz u jenotów (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 9531) (Tekst mający znaczenie dla EOG)