Valstybės ir visuomenės veikėjų apsaugos tinklas * 2009 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Nyderlandų Karalystės iniciatyvos priimti Tarybos sprendimą, iš dalies keičiantį Sprendimą 2002/956/TVR dėl europinio valstybės ir visuomenės veikėjų apsaugos tinklo sukūrimo (16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS))