Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti julkaistu Euroopan komission tiedote neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 20 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan sekä liitteen III mukaisista lippuvaltioiden ilmoituksista (valtioiden ja niiden toimivaltaisten viranomaisten luettelo)