Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/422 z dnia 9 marca 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Enterococcus faecium DSM 7134 jako dodatku paszowego dla kur niosek (posiadacz zezwolenia: Lactosan GmbH & Co KG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)