Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/37/EG av den 22 juni 1998 om tillnärming av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner (Text av betydelse för EES)