Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 98/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998 , για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τις μηχανές (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)