Vec C-351/04: Návrh na začatie konania o prejudiciálnej otázke podaný uznesením High Court of Justice (Anglicko a Wales), Chancery Division zo dňa 22. júla 2004 vo veci Ikea Wholesale Ltd proti Commissioners of Customs and Excise