Komission asetus (EY) N:o 679/2004, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2004, tiettyjen viljajalosteiden vientitodistushakemusten hylkäämisestä