Förstainstansrättens dom av den 8 februari 2001 i mål T-183/98: Jean-François Ferrandi mot Europeiska gemenskapernas kommission (Tjänstemän — Överföring av rätt till pension — Koefficient för avgångspension — Sjukförsäkringsskydd — Invaliditetspension — Laga kraft)