Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα το Πράσινο Βιβλίο: Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια