Europaparlamentets resolution om meddelandet från kommissionen om artikel 7 i Fördraget om Europeiska unionen. Att respektera och främja unionens värden (KOM(2003) 606 — C5-0594/2003 — 2003/2249(INI))