Priporočilo Komisije z dne 7. junija 2006 o smernicah za uporabo izjav o odsotnosti preskusov na živalih v skladu z Direktivo Sveta 76/768/EGS (Besedilo velja za EGP)