Aanbeveling van de Commissie van 7 juni 2006 tot vaststelling van richtsnoeren voor het gebruik van vermeldingen dat er geen dierproeven zijn uitgevoerd overeenkomstig Richtlijn 76/768/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst)