Komisijas Ieteikums ( 2006. gada 7. jūnijs ), ar ko izstrādā pamatnostādnes par norāžu izmantošanu par to, ka atbilstoši Padomes Direktīvai 76/768 EEK nav veikta pārbaude ar dzīvniekiem (Dokuments attiecas uz EEZ)