Komisjoni soovitus, 7. juuni 2006 , millega luuakse loomkatsete puudumisele osutavate märgete kasutamissuunised kooskõlas nõukogu direktiiviga 76/768/EMÜ (EMPs kohaldatav tekst)