Предварително уведомление за концентрация (Case M.10155 — OTPP/SL GIO II/SGI) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2021/C 46/03