Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak. Akékoľvek príjmy ustanovené v článku 18 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa zaúčtujú do položiek 5 a 6 výkazu výdavkov, môžu viesť k zaúčtovaniu dodatočných rozpočtových prostriedkov do položiek, ktoré znášajú počiatočné výdavky, umožňujúc tak príslušné príjmy. Číselné údaje o výnosoch sa vzťahujú na všetky schválené prostriedky vrátane rozpočtových prostriedkov, dodatočných prostriedkov a účelovo viazaných príjmov.$