Zaak T-476/12: Arrest van het Gerecht van 11 december 2014 — Saint-Gobain Glass Deutschland/Commissie [ „Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Verordening (EG) nr. 1367/2006 — Documenten betreffende de installaties van verzoekster die zich in Duitsland bevinden en onder de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten vallen — Gedeeltelijke weigering van toegang — Milieu-informatie — Artikel 6, lid 1, tweede volzin, van verordening nr. 1367/2006 — Uitzondering betreffende de bescherming van het besluitvormingsproces — Van een lidstaat afkomstige documenten — Verzet van de lidstaat — Artikel 4, leden 3 en 5, van verordening nr. 1049/2001” ]