Stanovisko Výboru regionů ke Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: zpráva o provádění strategie EU v oblasti lesního hospodářství