Απόφαση της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων και των κτηνιατρικών πιστοποιητικών που απαιτούνται για την εισαγωγή νωπού κρέατος πουλερικών από ορισμένες τρίτες χώρες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (94/984/ΕΚ)