Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 699/2006 της Επιτροπής, της 5ης Μαΐου 2006 , για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συνθήκες πρόσβασης των πουλερικών σε υπαίθριους χώρους