Регламент (ЕО) № 699/2006 на Комисията от 5 май 2006 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2092/91 по отношение на условията за достъп на домашните птици до ограждения на открито$