Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3666 – Nordic Capital/Plastal Holding) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarandeText av betydelse för EES