Odločba Komisije z dne 27. februarja 2001 o spremembi Odločbe 92/452/EGS o uvedbi seznamov odobrenih skupin za zbiranje in skupin za pridobivanje govejih zarodkov v tretjih državah za izvoz v Skupnost (notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 451)Besedilo velja za EGP