Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym (Tekst mający znaczenie dla EOG)